Poziv za podnošenje prijava za eksternog eksperta iz oblasti vinogradarstva

BSC Bar objavljuje javni poziv za angažovanje eksperta iz oblasti vinogradarstvaza za izvođenje aktivnosti u okviru projekta ECOVINEGOALS.

U skladu sa dokumentima koje prilažemo na dnu ove stranice, ponuda mora da sadrži:

1. Aneks 1 - Tehničku ponudu

2. Aneks 2 - Finansijsku ponudu

3. Kopiju lične karte

4. CV u Euro-pass formatu

5. Podatke o bankovnom računu na koji bi plaćanja mogla biti izvršena.

Prema gore navedenom zahtjevu ponuđač može dostaviti ponudu lično, ili poštom najkasnije 31.08.2020.  godine do 17.00 časova na  adresu:

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora

Obavezno je popuniti i dostaviti sva prateća dokumenta (anekse). Nepotpuna dokumentacija isključuje ponuđača za dalje razmatranje ponude.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje treba da budu odvojena tehnička dokumenta sa prilozima i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti).

Koverta za prijavu mora da sadrži:

Ime naručioca: Biznis start centar Bar

Naznaku: Prijava za tender - angažovanje eksternog eksperta za obavljanje aktivnosti u okviru projekta ,,ECOVINEGOALS'.

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Za sve eventualno dodatne informacije i interesovanja, možete se informisati putem e-mail-a: i.tomasevic@bscbar.org, ili putem telefona: 030 686-380 , odnosno 069 328 304.

Kriterijum za odabir ponude biće najkvalitetnija ponuda u odnosu na ponuđenu cijenu - 80% ocjene odnosi se na ocjenu tehničke ponude a 20% ocjene na finansijsku ponudu.