Mentoring

BSC Bar preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima pruža uslugu mentoringa. Mentoring podrazumijeva dugotrajan proces analiziranja poslovanja preduzeća pomoću brojnih tehnika i alata. Mentor na osnovu podataka koje pruža menadžement preduzeća, kao i na osnovu finansijskih izvještaja i periodičnog praćenja poslovanja preduzeća pravi brojne analize i izvještaje koje rukovodstvu preduzeća ukazuju na dobre i slabe tačke u poslovanju. Dalji korak koji bi preduzeće trebalo učiniti nakon sprovedenog mentoringa bi bio traženje pomoći konsultanta koji ima zadatak da ponudi rješenje za određene specifične probleme na koje je mentor prethodno ukazao.

BSC Bar  kroz saradnju sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, a po programu japanske međunarodne agencije za razvoj - JICA - sprovodi mentoring na mala i srednja preduzeća na području Bara. Tokom protekle 2 godine, od kada je sporazum potpisan, osoblje BSC Bar-a je pružilo uslugu mentoringa za 8 preduzeća na području Bara. Svakom od ovih preduzeća pružena je podrška u poslovanju u ukupnom trajanju od 50 časova.