Rame uz rame odlučujemo, radimo i stvaramo

Projektom “Rame uz rame odlučujemo, radimo i stvaramo” namjeravamo uticati na eliminisanje rodnih stereotipa i podizanje svijesti o važnosti učešća žena u procesu donošenja odluka i javnom životu. 

Ciljevi projekta su sljedeći:

 1. Senzibilizacija lokalnih institucija i samih građana za princip rodne ravnopravnosti, kao i promovisanje volje za zajedničkim radom na stvaranju novih vrijednosti u zajednici
 2. Podizanje svijesti javnosti o važnosti učešća žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu
 3. Prepoznavanje ekonomskog nasilja i promovisanje rodne ravnopravnosti u raspodjeli resursa, zapošljavanju i odlučivanju
 4. Promocija i podizanje svijesti javnosti kroz primjere dobre prakse i popularizaciju pozitivnih rješenja a sve kroz digitalne medije i nove oblike komunikacije (podcast)
 5. Navedene ciljeve ćemo postići kroz organizovanje seminara za zaposlene u institucijama, privatnom i NVO sektoru koje želimo senzibilisati za rad sa ženama, zatim kroz organizovanje motivacionih radionica i mentoringa za direktnu ciljnu grupu, žene. U sklopu projekta ćemo takođe organizovati i okrugli sto na temu umrežavanja i aktiviranja žena u političkim i ekonomskim krugovima, kao i na temu prepoznavanja ekonomskog nasilja i uticanja na prilagođavanje programa podrške da budu što više ostvarivi u praksi za žene. Takođe, pozitivne primjere u ovom kontekstu ćemo promovisati kroz snimanje 3 podkasta. :

  Ciljne grupe su: 

 6. nezaposlene žene, mlade žene, žene iz kategorije teže zapošljivih lica, poput:  žene sa sela, žene sa invaliditetom. Osim navedene ciljne grupe targetiramo i žene koje rade u insitucijama i u direktnom kontaktu su sa ciljnom grupom a to su: organi lokalne uprave, stručna javnost, profesionalna udruženja, političke partije, žene zaposlene u sektorima-sudstvo ,tužilaštvo, inspekcijski organi i orgama državne uprave.

    Krajnji korisnici:

  Lokalne nevladine organizacije koje se bave pitanjem prava žena kao i socijalnom inkluzijom žena sa invaliditetom. Opština Bar, Zavod za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, političke partije i ostale insituticjama/organizacije u kojima je važno aktivirati žene i prepoznati ekonomsko nasilje kao i vezu između ekonomske moći i moći odlučivanja. Ministartstvo za ljudska i manjinska prava jer projekat direknto doprinosi realizaciji Nacionalne strategije.

  Period sprovođenja projekta: 01.01.2023. - 31.12.2023.