Učešće BSC Bar na okruglom stolu u organizaciji Evropske Trening Fondacije u Torinu

Evropska Trening Fondacija (ETF) je prošle nedelje u Torinu organizovala okrugli sto na temu “Upravljanja stručnim obrazovanjem i treninzima u ETF partnerskim državama: uloga civilnog sektora”. Ministarstvo obrazovanja i Centar za stručno obrazovanje u saradnji sa ETF-om sprovode Torinski prosec u Crnoj Gori. Ovaj proces predstavlja jedinstven alat za analizu politika iz oblasti stručnog obrazovanja kako bi se identifikovali prioriteti i izazovi u zemlji. Preko Torinskog procesa ETF daje preporuke za kreiranje instrumenata podrške Evorpske Unije kao i za razvoj strategija prema partnerskim zemljama. Zaključak Evropske Unije vezano za stručno obrazovanje je da programi i politike partnerskih država ne mogu biti efektivni ukoliko nisu pripremljeni, implementirani i ojačani kroz saradnju, uključivanje i doprinos civilnog sektora. Prepoznata je uloga organizacija civilnog društva kao značajnog izvora inovacija za obrazovanje i trening u ETF partnerskim državama. U skladu sa navedenim ETF je pozvala predstavnike civilnih organizacija iz partnerskih država na okrugli sto u Torinu da predstave svoja iskustva i ekspertizu iz oblasti razvoja vještina i upravljanja stručnim obrazovanjem. Ciljevi okruglog stola bili su da se:

1. Duskutuju i podijele iskustva i primjeri dobre prakse o tome kako da se na kreativan način uključe

organizacije civilnog društva i NVO sektor u upravljanju stučnim obrazovanjem

2. Identifikuju i uvaže značajni alati za uključivanje civilnog sektora i NVO

3. Nađu najbolji načini kako da se organizacije civilnog društva i NVO osnaže da bi postale efektivnije i

uključenije u upravljanje stučnim obrazovanjem u partnerskoj zemlji i

4. Kreira zajednička strategija za rad ETF-a u partnerskim zemljama

U skladu sa navedenim direktorica BSC Bar, Ivana Tomašević je predstavila iskustvo BSC Bar u razvoju politika i strategija na lokanom i na nacionalnom nivou, posebno iz oblasti razvoja preduzetništva. Takođe je prestavila izazove sa kojima se društvo u Crnoj Gori srijeće vezano za oblast stručnog obrazovanja i kako bi se moglo uticati da ono privuče više mladih ljudi i da se unaprijedi u kvalitetu.

U Torinu je kroz diskusiju sa civilnim sektorom došlo do kreiranja preporuke za  uključivanje organizacija civilnog društva kroz cijeli ciklus razvoja politike.  U narednom periodu nastaviće se rad ETF-a sa civilnim sektorom u partnerskim zemljama kako bi se bolje iskoristile njihove preporuke što bi same političke reforme osnažilo i učvrstilo.