Mentoring

JAVNI POZIV za MENTORING 2014

 Javni poziv za realizaciju Mentoring programa sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Biznis Start - up Centrom Bar i Biznis centrom Cetinje.

Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 18 preduzetnika/privrednih društava sa teritorije Podgorice, Bara i Cetinja u trajanju od 50 sati po klijentu, do kraja novembra 2014. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja broja neuspješnih preduzeća i preduzetnika. Realizacija projekta predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih riješenja za buduće poslovanje.Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom preduzeća/preduzetnikom.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga

 •        Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 •        Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 •        Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama,itd.;
 •        Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 30.05.2014. GODINE DO 17H.

 

Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije i JICA konsultanata iz oblasti finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta i dijagnoze preduzeća.

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro i mala preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ('Sl. list RCG', br. 06/02) koja:

 •          imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara i Cetinja,
 •          posluju 100 % u privatnom vlasništvu,
 •          posluju najmanje 2 godine,
 •          redovno plaćaju poreze i doprinose,
 •          nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije godine,
 •          ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije,ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1.   Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular (može se naći u nastavku, na dnu teksta, ili u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzećai prostorijama BSC Bar i BC Cetinje);
 2.   Potvrda Poreske uprave da je podnosilac zahtjeva izmirio sve poreske obaveze do datuma objavljivanja Javnog poziva (potvrda ne smije biti starija od 30 dana) ili dokument koji dokazuje ugovorni odnos  o plaćanju poreza sa Poreskom upravom,
 3.   Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za posljednje dvije godine.

 

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Rimski trg 46 

81000 Podgorica

Tel: +382 20 406-302 

Fax: +382 20 406-323

Web: www.nasme.me  e-mail: direkcija@nasme.me

 

Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

85000 Bar

Tel: +382 30 313 712

Fax: + 382 30 313 737

Web: www.bscbar.org  e-mail: s.jovanovic@bscbar.org 

Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)

Nikole Lekića

81250 Cetinje

Tel: +382 41 231 452

Mob: +382 67 261 243

E-mail: biznis.centar@cetinje.me

 

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV –  MENTORING 2014“.

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br.+382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me.

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 30.05.2014. GODINE DO 17H.