Ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih oblasti

BSC Bar je i tokom ove godine nastavio sa sprovođenjem projekata koji se odnose na podršku razvoju preduzetničkih vještina kod žena iz ruralnih oblasti. U sklopu projekta “Od socijalne pomoći do samozapošljavanja” podržanog od strane Ministartsva finansija - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, BSC Bar je tokom ljeta organizovao obuku “Osnove rada na računaru” za žene iz Ostrosa, dok je sada u toku radionica “Od socijalne pomoći do samozapošljavanja”. Cilj radionice je da  učesnice programa steknu vještine kojima bi mogle da ostvare zaradu i ekonomsku samostalnost. Trodnevnu radionicu vodi Slavica Striković, a teme koje se razrađuju se odnose na traženje poslovne ideje za proizvod, uslugu ili socijalni servis koji nedostaje lokalnoj zajednici, kao i na realizaciju poslovne ideje u gotov proizvod odnosno uslugu. Kroz radionicu će se ženama predstaviti različiti oblici udruživanja (nevladina udruženja, zadruge, socijalna preduzeća) kako bi odabrale najbolji način organizovanja kroz koji bi mogle doći do samozapošljavanja i zarade.

Nakon završetka gore pomenute radionice slijedi početak još jednog projekta - „Socijalno preduzetništvo – korak ka boljoj socijalnoj inkluziji“. Projekat je podržan od strane Ambasade SAD-a i BSC Bar će ga sprovoditi u ruralnim oblastima Bara i Ulcinja do jula 2016. godine. Projektom su planirane brojne aktvnosti: treninzi i seminari na temu izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave podrškom žena, manjina i pitanjima socijalne inkluzije marginalizovanih grupa, obuke za unaprijeđenje poslovnih vještina, zatim obuke na temu razvoja socijalnih preduzeća. Projektom je takođe planirano osnivanje i opremanje zanatskih centara, praktične radionice šivenja i tkanja, kao i saradnja sa stručnim licima u redizajniranju i primjeni rukotvorina koje nose obilježja lokalnih područja, a sve u cilju njihovog boljeg plasmana na tržištu.

Aktivnosti za žene iz ruralnih područja koje se sprovode kroz projekte BSC Bar u skladu su sa Lokalnim planom aktivnosti za unapređenje rodne ravnopravnosti u Opštini Bar. Tim za praćenje realizacije pomenutog Lokalnog plana obilježiće Međunarodni dan žena na selu 15. oktobra u prostoriji Mjesne zajednice Ostros sa početkom u 13h.