Youth 4 Open Innovation

Projekat pod nazivom Youth 4 Open Innovation ima za cilj da podstakne i promoviše otvorene inovacije kod mladih.

Radićemo na unaprijeđenju vještina mladih za otvorene inovacije povećavajući njihove: introspektivne, ekstrospektivne, interaktivne i tehničke vještine.

Naše inicijative biće usmjerene na olakšavanje procesa inovacija povećanjem saradnje između privatnog sektora, akademskih institucija, omladinskih organizacija, nevladinih organizacija. Aktivnosti koje će se sprovesti ojačaće veze između nauke, istraživanja, obrazovanja i industrije u Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Projekat je finansiran kroz Erasmus + Program EU, a BSC Bar ga sprovodi kao vodeći partner u saradnji sa Tehnološkim parkom Interra iz BiH i FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije iz Slovenije. Pomenute partnerske organizacije su lokalno prepoznate i imaju snažnu saradnju sa mladima, institucijama i lokalnim zainteresovanim stranama, što je neophodno da bi se do njih došlo i da bi se oni uključili od početka projekta.

Aktivnosti projekta:

1) Razvoj programa kurikuluma za otvorene inovacije koji su više usklađeni sa zahtevima tržišta rada i vještinama koje traži poslovni sektor, pa će samim tim omogućiti veći uspjeh u zapošljavanju mladih po završetku fakulteta.

2) Sprovođenje niza neformalnih obuka za studente i omladinu za poboljšanje njihovih preduzetničkih i inovacionih vještina u cilju podsticanja otvorenih inovacija.

3) Aktivnosti podizanja svijesti - organizovanje okruglog stola sa lokalnim zainteresovanim stranama u svakoj partnerskoj zemlji, takmičenja za biznis ideje s akcentom na otvorene inovacije I promocija putem web stranice, društvenih mreža, medija.

Trajanje projekta:  01.februar 2021.- 30. april 2022.

Budžet projekta je 62980.2 EUR

Web site projekta je: https://youth4openinnovation.org/