Horizont 2020
 
Horizont 2020 je Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. 
Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe inovacionog istraživanja, strateškog i primenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata i aktivnosti bliske tržištu. Cilj ovog programa je osiguravanje evropske globalne konkurentnosti.  Kroz Horizon 2020 će se podsticati sve aktivnosti povezane sa inovacijama i podsticati inovativna mala i  srednja preduzeća (MSP). 
Cilj je  napraviti integrisani sistem finansiranja koji će pokriti sve aktivnosti povezane sa inovacijama i istraživanjem,
 a koje su do sada bile finansirane kroz više programa, uključujući i CIP program. U tom pogledu, Horizon 2020  obuhvata kompletan inovacijski ciklus – od istraživanja do izlaska inovativnih proizvoda/proizvodnih usluga na tržište odnosno njihove komercijalizacije.