Iskustva sa seminara na temu gejmifikacije u turizmu

U sklopu projekta Window2Bar organizovana su dva seminara, tokom kojih su stejkholderi i turisti imali priliku da se upoznaju sa pojmom gejmifikacije i ciljevima projekta kada je u pitanju destinacija Bar. Učesnici seminara su takođe mogli da podijele svoja mišljenja i interesovanja vezana za gejmifikaciju u turizmu i korišćenje same igrice. Seminari sa ovakvim temama su bili novina u našem gradu i izazavali su veliko interesovanje. Iako su zbog situacije sa Covid 19 organizovani online, stejkholderi su intezivno učestvovali u razmjeni mišljenja vezanih za sprovođenje projekta. Davali su sugestije o tome koji tip igrice odabrati kako bi turista bio zainteresovan za samo istraživanje destinacije. Mogli smo čuti različita i zaista interesantna mišljenja vezana za sam proces gejmifikacije i njene primjene u svijetu.

Gejmfikacija je koncept jednostavnog angažovanja turiste radi veće interakcije sa destinacijom, na način da se  turisti nude dozirane informacije da bi se moglo obezbijediti bolje shvatanje same destinacije, da sazna i nauči nešto o samoj destinaciji, da samog turistu dodatno zainteresujemo za destinaciju, u malim dozama, da ne bismo doveli do zamora samog posjetioca destinacije. Sam koncept gejmifikacije navodi turistu da kroz igranje igrica, prošeta i obiđe destinacije koje nisu turistički previše valorizovane, tj da skrene sa uobičajne rute i upozna nove atraktivne djelove same destinacije koje su manje marketinški ispromovisane. 

Seminar je bio posebno organizovan za stejkholdere, a posebno za turiste. Oba seminara su bila ispraćena velikim brojem učesnika. Seminar koji je bio organizovan posebno za turiste, pratilo je njih 52. Važno je napomenuti da su seminarom bili targetirani domaći turisti iz drugih crnogoskih gradova, kao i turisti iz Slovenije. Poslije mojeg uvodnog razmatranja i uvodnog obraćanja profesora Andreja Raspora, turisti su mogli da vide par linkova o turističkoj ponudi destinacije Bar. Linkovi su bili veoma interesantni i zaista se moglo zaključiti da destinacija Bar ima mnogo toga da ponudi kada su u pitanju prirodne ljepote i  da zaista sa ponosom naša država nosi nadimak „Wild beauty“.  Posle upoznavanja turista sa destinacijom Bar, turisti su podijeljeni u sobe, gdje su sa svojim „mentorima“ mogli da razmijenje mišljenja o samoj destinaciji Bar, ali i projektu gejmifikacije i samoj vrsti igrice koju želimo plasirati prilikom istraživanja. Takođe turisti su postavljali pitanja vezana za najatraktivnija mjesta u samoj destinaciji, tj koja mjesta se najviše posjećuju prilikom odmora.

Učesnici su posle odgledanih video snimaka i novih zadataka, počeli intezivno da se uključuju u dijalog i razmjenjuju mišljenja o samom projektu i mogućnostima sprovođenja istog u destinaciji Bar. Kao u svakoj razmjeni mišljenja, neki učesnici su bili prilično sigurni da je koncept gejmifikacije moguće sprovesti u destinaciji Bar, dok su neki bili prilično skeptični, iznoseći svoje razloge zbog kojih sumnjaju da bi se gejmifikacija mogla sprovesti u destinaciji Bar.

 

Profesor Darko Lacmanović je tokom seminara predočio turistima kako gejmifikacija i igranje igrica mogu značajno da naprave odmor interesantnijim, prije svega u istraživanju same destinacije i posjete mjestima koji nisu toliko valorizovana. Profesor Lacmanović je takođe istakao da pored zadovoljnih turista, gejmifikacija može da doprinese i mnogo većoj promociji same destinacije, u ovom slučaju destinacije Bar.

Učesnici su se tokom seminara usaglasili da igrica treba da bude što jednostavnija, da turista prilikom posjete destinaciji Bar može da uživa u istraživanju i da se upozna sa što više atraktivnih mjesta u samoj destinaciji.

Seminar je u krajnjem bio i lijepa prilika i da turisti iz Slovenije saznaju više o destinaciji Bar i inovacijama koje se u ponudi uvode.

 

Piše Mladi istraživač na projektu Window2Bar, Mr Đorđije Pavićević