Iskustva sa istraživanja u sklopu projekta Window2Bar

Neke ideje se čine vrlo zanimljivim dok su u stadijumu razvoja. Tek kad se dobiju reakcije s tržišta, može se vidjeti negativan rezultat, ili se vidi da je došlo do nesporazuma. Da bi potvrdili hipotezu o tome da li je neka ideja dobra, potrebno je obaviti istraživanje. To je unaprijed osmišljen, logičan i sistematičan proces kojim povezujemo mišljenja i iskustva, dolazimo do (novih) saznanja i uvećavamo (postojeće) znanje .

U okviru projekta “Window2Bar”, prije realizacije pilot projekta sproveli smo istraživanje na temu gejmifikacije u turizmu. Postavili tezu da “gejmifikacija” može biti dobar poslovni model za destinaciju Bar. Prema tom cilju smo pripremili metodologiju - “Window2Bar” metodologiju za razvoj pametnog turističkog inovativnog proizvoda (novi turistički  proizvod u avanturističkom i empirijskom turizmu korišćenjem koncepta gejmifikacije) i na osnovu rezultata istraživanja identifikovali tehnologiju koja bi bila adekvatna za novi turistički proizvod.

Postoji veliki broj vrsta istraživanja, kao što su: kvalitativno, kvantitativno i kombinovano istraživanje. Kvalitativno istraživanje je istraživanje koje se odnosi na proučavanje, ispitivanje, određivanje svojstava, predmeta, odnosa . Odgovara na pitanje „zašto?, kakav je neko?, koliko često, čime?, gdje?“. Istraživači se više usredsređuju na proces istraživanja, nego na rezultate. Kvantitativno istraživanje je istraživanje koje se odnosi na proučavanje, ispitivanje, određivanje kolikoća, količina, vrijednosti, veličina nekih pojava, predmeta, odnosa . Može se kombinovati s drugim vrstama istraživanja, naročito s kvalitativnim, radi kompatibilnijih i komplementarnijih rezultata. Nastoji da odgovori na pitanje „koliko?“. Kombinovano istraživanje je kombinacija kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja, primjenjuju se istraživačke strategije i metode oba pristupa za rješavanje problema istraživanja.

Istraživanje u turizmu je dobar pokazatelj razvoja budućih trendova, proces započinje definisanjem problema i postavljanjem ciljeva. Da bi se analizirala neka pojava potrebno je odabrati podatke čija je tačnost poznata i zagarantovana, nakon čega slijedi njihova analiza i interpretacija. Prije toga treba postaviti istraživačko pitanje ili hipotezu. Zavisi koju ste vrstu istraživanja upotrijebili. Potvrđuje se pothipoteza koja ukazuje na kvalitetno istraživanje s realnim rezultatima.

 

Prilikom istraživanja smo nastojali da budu anketirani isključivo turisti. Rezultati govore da je od anketiranih, 49.5% muškaraca i 50.5% žena. Prema dobijenim podacima 35.1% je mlađa populacija, starosti do 25 godina. Takođe, rezultati nam pokazuju da se na destinaciju Bar dolazi uglavnom sa prijateljima i poznanicima, procentualno 41.4%. Turisti u najvećem broju dolaze u individualnoj organizaciji (64%) i na destinaciji se zadržavaju duže od 4 dana. Posjetioci imaju većinom više obrazovanje (49.5 %), sa približno bipolarnom strukturom mjesečnog  neto prihoda domaćinstva u kojoj se jasno izdvajaju grupe sa prihodima do 1.000 € (56.8%) i prihodima 1.001 do 2.500 € (31.5 %). Hotel se izdvaja kao vrsta smještajnog objekta u kom turisti borave (44.1%). Ispitanici su dolazili na destinaciju Bar najviše autom (43.2%), procentualno najviše iz regiona (39.6%), što ne čudi, s obzirom na sve veće probleme sa virusom u periodu anketiranja.

Rezultat koji je posebno interesantan jeste da, po anketiranim turistima, turisti bi sprovodili gejmifikaciju, tj. igrali igrice sa povratnom informacijom o destinaciji i sa mogućnošću učenja o destinaciji; i igrice koje uključuju interakciju i koje mogu da se igraju u grupi, jer mlađi turisti većinom u grupi i posjećuju destinaciju i da bi radije to radili radi novih iskustava, u odnosu na avanturu i zabavu na destinaciji Bar. Ti stavovi su slični stavovima ostalih mladih igrača. Za starije osobe nemamo podataka jer je u istraživanju bio uključen veoma mali broj njih. Kao glavno i najprivlačnije mjesto za sprovođenje gejmifikacije navodi se Stari grad Bar, što je i očekivano s obzirom da turisti kao najprivlačnije mjesto za posjetu izdvajaju kulturno-istorijske spomenike na destinaciji, tačnije u Starom gradu. Anketirani turisti uglavnom vide popuste pri rezervaciji smještaja kao glavnu nagradu u učestvovanju u igranju igrica.

Stejkholderi su u velikom broju bili saglasni da je proces gejmifikacije moguće sprovesti na destinaciji Bar i predložili su, kao naši partneri, izazovne i privlačne lokacije za postavljanje bikona. Anketirani privrednici koriste već postojeće marketing aktivnosti, mali broj njih je prešao na upotrebu digitalnog marketinga. Veliki broj stejkholdera bi učestvovao u gejmifikaciji radi bolje promocije sopstvenog preduzeća kao i radi podizanja samog imidža privrednog subjekta.

Iako u doba covid krize, koja je nesumnjivo “zaustavila” cijelu planetu, anketa je nesumnjivo pokazala da svaki turista želi lak i brz pristup internetu i istraživanje novih mjesta. Samim tim kroz projekat Window2Bar, svakom ponaosob će biti lakše uz rešenje male igrice (puzzle), da što bolje istraži destinaciju i stigne do željenog mjesta.

 

Đorđije Pavićević

Mladi istraživač na projektu